Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564

ตามที่โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน "วันมหิดล" 24 กันยายน ของทุกปี

242170022_1915304721976454_7923765227316100388_n.jpg

โรงพยาบาลพนมไพร
จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
"วันมหิดล" 24 กันยายน ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนโควิด-19 หน่วยบริการโรงพยาบาลพนมไพร

241768507_1910950659078527_6949494140981885840_n.jpg

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนโควิด-19
หน่วยบริการโรงพยาบาลพนมไพร
ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9 ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบไปด้วย

    นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)   จำนวน   2   อัตรา

ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง งบประมาณโครงการ 1,505,660 บาท) เผยแพร่ บนเว็บไซต์และปิดประกาศที่บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนมไพร ให้ทราบโดยทั่วกัน Download รายละเอียดที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ