Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  5  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 1 คน มีดังนี้

    1.1  นางสาววารินทร์  วิฤทธิ์ชัย

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ   จำนวน  1  อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  จำนวน 1 คน มีดังนี้

    2.1  นายสุภชัย  สุจริตภักดี

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
 
 

 

 

 

 

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ