เกี่ยวกับโรงพยาบาล

หมวดหมู่รอง

Information about the software behind Joomla!

แผนกลยุทธโรงพยาบาลพนมไพร

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยจิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน

พันธกิจ
บริการสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม,สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือที่ดีด้านสาธารณสุข ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1.ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย

2.ผู้รับบริการได้รับบริการภายใต้พฤติกรรมการบริการที่ดีอบอุ่นใจ พึงพอใจและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบบริการ

3.โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบ การพัฒนาทักษะ,สมรรถนะบุคลากร,การจัดการสารสนเทศ,การจัดการความรู้,วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริการ เพื่อการเป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำและบุคลากรมีความสุข

4.เครือข่ายสุขภาพภาคประชาขนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเอง,ครอบครัว,ชุมชนและสังคมได้ตามศักยภาพ

5.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์

6.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

7.?โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

8.โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

9.โรงพยาบาลมีการพัฒนาสถานที่,สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าทำงานเพื่อให้เอื้อต่อการบริการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธหลัก (SO)
1.
พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธำรงไว้ซึ่งการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล,การนำระบบสารสนเทศ,การจัดการความรู้,วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการบริการรักษาพยาบาลเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำ

กลยุทธขยายงาน ?(ST)
1. สร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือที่ดีด้านสาธารณสุข

กลยุทธเพื่อการพัฒนา (WO)
1.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพและกองทุนสุขภาพส่วนท้องถิ่นเพื่อความร่วมมือที่ดีด้านสาธารณสุข

กลยุทธปรับปรุงองค์กร (WT)
1.
พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อชุมชน,สังคม มีสถานที่น่าอยู่น่าทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการบริการที่มีคุณภาพ