ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน

คุณภาพการดูแล

ลำดับที่ เครื่องชี้วัด ปีงบประมาณ 2548ปีงบประมาณ 2549ปีงบประมาณ 2550
เป้าหมายระดับที่ปฏิบัติได้เป้าหมายระดับที่ปฏิบัติได้เป้าหมายระดับที่ปฏิบัติได้
หมวดคุณภาพการดูแล clinical Quality
1อัตราเด็กเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมในหญิงฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล?7%5.48%?7%6.86 %?7%8.61%
2.อัตราการเกิด Birth Asphyxia ?15:1,0008.23:1,000?15:1,00016.76:1,000?15:1,00017.88:1,000
3.จำนวนการติดเชี้อแผลหลังผ่าตัดสะอาด000100
4.อัตราการตายจากโรคไข้เลือดออก000000
5.อัตราตายจากโรคฉี่หนู000000
6.ระยะวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยในกลุ่มโรควินิจฉัยที่พบบ่อย 10 อันดับแรก3 วัน2.303 วัน2.203 วัน2.08
7.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในหัตถการที่สะอาดต่อพันวันนอน?0.5/พันวันนอน0.28?0.5/พันวันนอน0.16?0.5/พันวันนอน0.2
8.อัตราการกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง0.01%0.18%0.01%0.12 %0.01%0.02%
9.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม ? 5%2.28%? 5%3%? 5%0.4