ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,200,000 บาท

กลุ่มที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน แบบแค็บ ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วงเงิน 690,000 บาท

Download รายละเอียดได้ ที่นี่