ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดยวิธีสอบราคา Download รายละเอียดที่นี่