ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 975,000 บาท สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดย แบ่งการจัดซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 150,000 บาท

กลุ่มที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 210,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ชุดการตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood) จำนวน 5,500 ชุด ?วงเงิน 165,000 บาท

กลุ่มที่ 4 ชุดตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลกลูโคส ในหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดดำ จำนวน 30,000 ชุด วงเงิน 450,000 บาท

Download รายละเอียด ที่นี่