ข่าวทั่วไป

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดยวิธีสอบราคา Download รายละเอียดที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,200,000 บาท

กลุ่มที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน แบบแค็บ ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วงเงิน 690,000 บาท

Download รายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 1,360,000 บาท สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดยแบ่งการจัดซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ยูนิตทำฟัน สำหรับทันตแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 438,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ยูนิตทำฟัน สำหรับทันตาภิบาล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 720,000 บาท

กลุ่มที่ 3 เครื่อง X-RAY ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 160,000 บาท

กลุ่มที่ 4 เครื่องวัดความยาวคลองรากฟัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 42,000 บาท

Download รายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ราคากลาง 328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ EKG,NIBP and SPO2 Monitor จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องวัดความดันโลหิต BP อัตโนมัติ แบบตัวเลข ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ราคากลาง 328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ EKG,NIBP and SPO2 Monitor จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องวัดความดันโลหิต BP อัตโนมัติ แบบตัวเลข ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียดได้ที่นี่