ข่าวทั่วไป

วันมหิดล'55

ด้วยวันที่ 24 กันยายน 2472 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์สาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศเป็นคุณูปการ พระองค์ได้ทรงพระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทะนุบำรุงราชแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัยทรงวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน พระองค์ได้รับถวาย พระสมัญญาภิไธยว่า "พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลพนมไพรโดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

โรงพยาบาลพนมไพรโดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนได้จัดประชุมพัฒนาครูอนามัยและแกนนำ นร.อย.น้อย จากอำเภอพนมไพรและหนองฮี จำนวน 85 คน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาวันมหิดล Download เอกสาร/นำเสนอ/และภาพการอบรม

ประกาศระวังโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง

?

???????????? นายแพทย์อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคอุจาระร่วงอย่างแรงในระยะนี้อย่างเต็มที่ หลังจากพบว่า มีประชาชนในตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด?มีอาการท้องร่วงอย่างแรง?ซึ่งเป็นสาเหตุจากการรับประทานอาหาร จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะในการใส่อาหาร ตลอดจนให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
??????????????นายแพทย์อดิศร ยังได้แนะนำให้ทราบถึงอาการสำคัญ และวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงดังนี้ โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงเกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลพนมไพร ออกหน่วยแพทย์อาสา (พอสว.)


โรงพยาบาลพนมไพร ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านดอนแดง หมู่ 4 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 21 มิถุนายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

แผนการออกนิเทศงาน ควบคุมกำกับ ประเมินผลงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์ CUP พนมไพร-หนองฮี

เรียน? จนท.สสอ. รพสต. และผู้รับการนิเทศทุกท่าน? แจ้งกำหนดการปรับเปลี่ยนการนิเทศงาน รพสต.เป็นวันเวลาและสถานที่ดังตาราง? หากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานที่คุณชุติมา? ปัตลา โทร 086-6314385สิ่งที่ต้องเตรียม
1. แผนปฏิบัติการรพสต. ทั้งของรพสต.และกองทุนประกันสุขภาพ
2. รูปเล่มการประเมินตนเอง(sar-55 )
3. นำเสนอผลงานด้วย PPT ภาพรวม ประมาณ 10-15 นาที
4. ชี้แจงแนวทาง-ซักถาม สรุปปัญหาและอุปสรรค 10 นาที

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม