พรบ./กฎหมาย

พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกา-เจาะจง-พ.ศ.-2560

กฎกระทรวง_ฉบับที่_2_พ.ศ.2563_ออกความตามประราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-พ.ศ.-2560

กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ศ.-2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_เรื่อง_กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2)พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_เรื่อง_หลักเกณฑ์_วิธีการ_และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง_แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม_พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535

พ.ร.บ._มาตรฐานทางจริยธรรม_2562

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.-2560

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงการคลัง_พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่2พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง_การรับเงิน_การจ่ายเงิน_การเก็บรักษาเงิน_และการนำเงินส่งคลัง_พ.ศ.2562

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ_พ.ศ.๒๕๕๙

พรบ.สาธารณสุข_2535

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค_พ.ศ._2522

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ.2534