ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2

ตามหนังสือใบสั่งจ้างเลขที่ 1564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ?บริษัท ไฮเทคอาร์ เชอร์วิส จำกัด ในการบำรุงรักษาประจำปี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงพยาบาลพนมไพร? จำนวน 2 เครื่อง ในราคา 168,525 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 1-2?Download ได้ที่นี่