ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุดที่ 1

ตามหนังสือใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ?ร้านพนมพร สำหรับโครงการ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ?จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,330?บาท (เก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 2-1?Download ได้ที่นี่

?