ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุดที่ 2

ตามหนังสือใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุประกอบและอะไหล่สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน? จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,910 บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 2-2?Download ได้ที่นี่