จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) Download ได้ที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 Download ได้ที่นี่

กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 Download ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) Download ได้ที่นี่

รายงานผลของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) Download ได้ที่นี่