จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (งบลงทุน)

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) ส่วนจัดสรรระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน 4 รายการ และจัดสรรระดับจังหวัด 20% จำนวน 6 รายการ? รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ?EB4-2 Download ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) ได้แก่ จัดสรรระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน 4 รายการ จัดสรรระดับจังหวัด 20% จำนวน 6 รายการ จัดสรรระดับเขต 10% จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ?EB4-1 Download ได้ที่นี่

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำเอกสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้?EB14 Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร 1)

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร 1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540?EB5 สขร ก.พ.64 Download ได้ที่นี่?

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบสขร 1)

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร 1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540?EB5 สขร ม.ค.64 Download ได้ที่นี่?

?