จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2563 (แบบสขร 1)

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร 1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540?EB5 สขร ธ.ค.63 Download ได้ที่นี่?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำผู้พิการรวมทั้งปรับปรุงห้องให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม?ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม?ดาวน์โหลดที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำผู้พิการรวมทั้งปรับปรุงห้องให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่