จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอด

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) มีความประสงค์จะจ้างจ้างซ่อมแซมหลังคา

อาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอด จำนวน 1 แห่ง

สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ราคากลาง 633,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ในวัน และเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่ว โรงพยาบาลพนมไพร

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321-2 ต่อ 105

Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหสัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 1,035,500 .- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)?

สำหรับใช้ในราชการ โรงพยายบาลพนมไพร?ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.สเปคเครื่องกระตุกหัวใจ

2.สเปคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

3.สเปคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

4.สเปคเครื่องวัดความดันโลหิต

?ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม?2558 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043591321-2 ต่อ 105 ในวัน เวลาราชการ?

หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร www.phanomphrai.net?เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด www.sasuk101.net?หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง?www.gprocurement.go.th

?


?

สอบราคาซื้อรถบรรทุก ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ Cab

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลพนมไพร คือ รถบรรทุก ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ Cab จำนวน ๒ คัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่?04/08/2554

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลพนมไพร คือ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด? ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2553 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4359-1321-2 ต่อ 105 ในวัน เวลาราชการ