จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) Download ได้ที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 Download ได้ที่นี่

กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 Download ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) Download ได้ที่นี่

รายงานผลของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) Download ได้ที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) Download ได้ที่นี่

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุดที่ 2

ตามหนังสือใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุประกอบและอะไหล่สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน? จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,910 บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 2-2?Download ได้ที่นี่

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุดที่ 1

ตามหนังสือใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ?ร้านพนมพร สำหรับโครงการ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ?จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,330?บาท (เก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 2-1?Download ได้ที่นี่

?

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2

ตามหนังสือใบสั่งจ้างเลขที่ 1564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ?บริษัท ไฮเทคอาร์ เชอร์วิส จำกัด ในการบำรุงรักษาประจำปี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงพยาบาลพนมไพร? จำนวน 2 เครื่อง ในราคา 168,525 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 1-2?Download ได้ที่นี่

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2

ตามหนังสือใบสั่งจ้างเลขที่ 1652 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ นายอดิศักดิ์ ชัยศรี ในการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทัพไทย เครือข่ายบริการ CUP พนมไพร จำนวน 1 งาน ในราคา 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 1-1?Download ได้ที่นี่