ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 พนักงานเปล                            จำนวน  1  อัตรา

    1.2 พนักงานบริการ (งานสนาม)      จำนวน  1  อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 พยาบาลวิชาชีพ                             จำนวน  6  อัตรา

          1.2 เจ้าพนักงานธุรการ                          จำนวน  2  อัตรา

          1.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จำนวน  1  อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Download รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ