ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2566

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  5  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 1 คน มีดังนี้

    1.1  นางสาววารินทร์  วิฤทธิ์ชัย

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ   จำนวน  1  อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  จำนวน 1 คน มีดังนี้

    2.1  นายสุภชัย  สุจริตภักดี

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 พยาบาลวิชาชีพ                จำนวน  5  อัตรา

          1.2 พนักงานบริการ                 จำนวน  1  อัตรา

          

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่ง พนักงานเปล  จำนวน  2  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 1 คน มีดังนี้

    1.1  นายปัญญา  ถานัดดี

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สนาม)  จำนวน  1  อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  จำนวน 1 คน มีดังนี้

    2.1  นายไทยรัตน์  บุตรฉายะถาวร

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 พนักงานเปล                            จำนวน  2  อัตรา

    1.2 พนักงานบริการ (งานสนาม)      จำนวน  1  อัตรา

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ