ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลพนมไพร ร่วมใจประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนด้วย 10 มาตรการประหยัดพลังงาน

38307.jpg

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒,๑๓๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒,๑๓๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี้

- จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  จำนวน  ๒,๑๓๐  ครั้ง

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)  จำนวน  ๑  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน ๑ คน ดังต่อไปนี้

     ๑.๑  ว่าที่ ร.ต.หญิง  ธิดารัตน์ เนตรวงษ์

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  จำนวน  ๑  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน ๑ คน ดังต่อไปนี้

     ๒.๑  นายสิทธิศักดิ์  อิ่นคำ

๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม  (กลุ่มงานทันตกรรม)  จำนวน  ๑  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน ๑ คน ดังต่อไปนี้

     ๓.๑  นางสาวครองขวัญ  ขาวิราช

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                จำนวน  1  อัตรา

          1.2 พนักงานขับรถยนต์                     จำนวน  1  อัตรา

          1.3 ผู้ช่วยทันตแพทย์                        จำนวน  1  อัตรา

   

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ