ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน         จำนวน  1  เครื่อง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,664,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. รถตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี        จำนวน  1  คัน

    ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 พนักงานเปล                จำนวน  2  อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 พยาบาลวิชาชีพ                         จำนวน  3  อัตรา

          1.2 นักรังสีการแพทย์                        จำนวน  1  อัตรา

          1.3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา          จำนวน  1  อัตรา

          1.4 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

          1.5 พนักงานขับรถยนต์                      จำนวน  2  อัตรา

          1.6 ผู้ช่วยทันตแพทย์                         จำนวน  1  อัตรา

          1.7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน  1  อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Down load รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ