Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561

1.บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ?พร้อมโครงการ
2.ขออนุญาตลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
3.ระเบียบปฏิบัติการตรวจอัลตราซาวด์ตับโดยพยาบาล?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
4.ระเบียบปฏิบัติการเตรียมภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

5.ระเบียบปฏิบัติการเก็บเนื้อเยี่อ(กรณี Case ที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด)?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
6.ระเบียบปฏิบัติ
การเก็บเนื้อเยี่อ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
7.ระเบียบปฏิบัติวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

8.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

9.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่าง Serum?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

10.ระเบียบปฏิบัติขั้นตอน 7 ขั้นตอน โครงการพระกรุณาธิคุณฯ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
11.Flow chart การดำเนินงานคัดกรองมะเร็ง?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
12.วาระประชุมการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด


?

?

ช่องทางรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ณ โรงพยาบาลพนมไพร


?

วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอาการผิวหนังเนื้อชา(โรคเรื้อน) ตรวจรักษาฟรี
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลพนมไพร และสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ